خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ..


زیاد نزدیک به هم می سوزیم


و زیاد  دور از هم ، یخ می زنیم .


تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم

و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی

یا  کمبودهایت هستند یا آرزوهایت


من باید بهترین خودم باشم برای تو..


و تو باید بهترین خودت باشی برای من ..

خوبِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست 

و معجزه اش ، نادیده گرفتن کمبودها ..


زندگی ست دیگر...

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،

همه سازهایش کوک نیست ،


باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،

حتی با ناکوک ترین ناکوکش،


اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،


حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،


حواست باشد به کوتاهی زندگی،


ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد و گاهی هم صاف است،


میگذرد، هر جور که باشی ....