خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ..


زیاد نزدیک به هم می سوزیم


و زیاد  دور از هم ، یخ می زنیم .


تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم